Co to jest RODO?

To powszechnie używany skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Celem nowych przepisów prawnych jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp. z o.o. ul. Sz.Chełmińska 98, w Toruniu .

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń tel: 56 657 10 08 lub drogą e-mailową pod adresem: budtech@home.pl

Skąd otrzymujemy Państwa dane osobowe?

Otrzymujemy je w związku z podpisaniem umowy podpisaniem zlecenia realizacji usług świadczonych przez Spółkę, a także przy realizacji szeregu wymienionych niżej procesów.

Jaki jest cel, okres i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe realizując następujące procesy:

zawieranie umów oraz realizacja ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami i klientami (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia trwania umowy, podstawa prawna: zawarta umowa lub zlecenie realizacji usługi),

realizacja zatrudnienia oraz procesy wewnętrzne służące poprawnemu zarządzaniu zasobami - samochodów, odzieży, telefonów i innych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia, podstawa prawna: Kodeks Pracy),

komunikacja ze Spółką oraz dokumentowanie prowadzonych spraw (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),

rekrutacja osób do pracy (Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od wpłynięcia zgłoszenia kandydata, podstawa prawna: Kodeks Pracy oraz zgoda autora dokumentów aplikacyjnych na przetwarzanie nadmiarowych danych),

rejestrowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków kierowanych do Spółki (dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),

przyjmowanie osób na staże i praktyki w Spółce (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: umowa),

przyjmowanie oraz procesowanie zgłoszeń dotyczących szkód (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia archiwizacji, podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny),

zapewnienie poprawnej realizacji zgłoszeń telefonicznych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od utrwalenia, podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),

przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń przez administratora wspólnot(dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od przyjęcia zgłoszenia: podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony cel),

zawieranie umów cywilnoprawnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia umowy, podstawa prawna: umowa),

prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 2 lat od zakończenia umowy, podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie prawa osoby, której dane osobowe dotyczą mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,

ich aktualizacji i przenoszenia,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, aby mógł on wykonywać swoje usługi. Administrator będzie mógł przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez niego, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Dane nie będą udostępniane państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp. z o.o. ul. Sz.Chełmińska 98, w Toruniu

Ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń , tel” 56 657 10 08 , e-mail: budtech@home.pl

Główna strona firmy Bud-Tech

Kontakt

Bud-Tech Sp. z o.o..
ul. Szosa Chełmińska 98

87-100 Toruń
http://budtech.com.pl
tel. 56 657 10 08
email: budtech@home.pl

Napisz do nas

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.